Այսօր: Երկուշաբթի, 18 Մարտի 2019թ.
Ղուկասավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 64
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀայտարարությունՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Գոհար Աբրահամյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
02/11/2018
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
16/11/2018
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արարատի մարզիՂուկասավանհամայնքըհայտարարումէմրցույթհամայնքապետարանիաշխատակազմիկրտսերպաշտոններիխմբի 2-րդկարգիմասնագետի/ծածկ 3.3-1/ թափուրպաշտոնըզբաղեցնելուհամար:
02.11.2018
թ.

Տիպ՝Համայնքայինծառայությանթափուրպաշտոններ
Հայտատու՝ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
«Համայնքայինծառայությանմասին» ՀՀօրենքի 14-րդհոդված
Ղուկասավանիհամայնքապետարանիաշխատակազմիերկրորդկարգիմասնագետ
/ծածկագիր 3.3-1/
Նշվածպաշտոնըզբաղեցնողհամայնքայինծառայողնիրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածհետևյալհիմնականգործառույթները՝

աշխատակազմիներսումշփվումէիրլիազորություններիշրջանակներում՝աշխատակազմիաշխատողներիհետ.
աշխատակազմիցդուրսշփվումէքարտուղարիհանձնարարությամբ
.
աշխատակազմիցդուրսորպեսներկայացուցիչհանդեսգալուլիազորություննորչունի
.
կատարումէաշխատակազմիքարտուղարիհանձնարարությունները՝ժամանակինևպատշաճորակով
.
ապահովումէաշխատակազմիփաստաթղթայինշրջանառությունըևլրացնումհամապատասխանփաստաթղթերը
.
հետևումէաշխատակազմիքարտուղարիհանձնարարականների, համապատասխանժամկետներում, կատարմանընթացքին, որոնցարդյունքներիմասինզեկուցումէաշխատակազմիքարտուղարին
.
իրլիազորություններիսահմաններում, անհրաժեշտությանդեպքում, նախապատրաստումևաշխատակազմիքարտուղարինէներկայացնումիրաշխատանքայինծրագիրը, ինչպեսնաևառաջարկությունները, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրերևայլգրություններ
.
քարտուղարիհանձնարարությամբմասնակցումէաշխատնքայինծրագրերիմշակմանաշխատանքներին
.
քարտուղարիհանձնարարությամբուսումնասիրումէդիմումներումևբողոքներումբարձրացվածհարցերըևՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբսահմանվածկարգովևժամկետներումնախապատրաստումպատասխան
.
Իրականացնումէսույնպաշտոնիանձնագրովսահմանվածայլլիազորություններ
:
Երկրորդկարգիմասնագետնունիօրենքով, իրավականայլակտերովնախատեսվածայլիրավունքներևկրումէայդակտերովնախատեսվածայլպարտականություններ
:
Նշվածթափուրպաշտոնըզբաղեցնելուհամարմասնագիտականգիտելիքներևաշխատանքայինունակություններիտիրապետմանըներկայացվողպահանջներնեն՝
 
ա/ առնվազնմիջնակարգկրթություն՝առանցաշխատանքայինստաժիևփորձի
.
բ/ՀՀՍահմանադրության, «Համայնքայինծառայությանմասին», «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքների, աշխատակազմիկանոնադրությանևիրլիազորություններիհետկապվածայլիրավականակտերիանհրաժեշտինացություն, ինչպեսնաևտրամաբանելու, տարբերիրավիճակներումկողմնորոշվելուունակություն
.
գ/ անհրաժեշտտեղեկատվությանտիրապետում
.
դ/ համակարգչովևժամանակակիցայլտեխնիկականմիջոցներովաշխատելուունակություն
:
Մրցույթինմասնակցելուհամարդիմողներըպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը՝
1. գրավորդիմում՝մրցույթիհանձնաժողովիանունով
,
2.
մասնագիտականգիտելիքներիևաշխատանքայինունակություններիտիրապետմանըներկայացվողպահանջներիբավարարումըփաստաթղթերի՝դիպլոմի/ ների/, վկայականի/ ների/, պատճենները՝բնօրինակիհետմիասին
,
3.
հայտարարությունայնմասին, որինքըչիտառապումՀայաստանիհանրապետությանկառավարության 2011 թվականիդեկտեմբերի 15-ի N1801-Նորոշմամբհաստատվածցանկումընդգրկվածհիվանդություններիցորևէմեկով
,
4.
հայտարարությունայնմասին, որինքըդատականկարգովչիճանաչվելանգործունակկամսահմանափակգործունակ
,
5. «
Համայնքայինծառայությանմասին » ՀՀօրենքի 12-րդհոդվածի «ե» կետիպահանջըբավարարելունպատակովարականսեռի  անձիքներկայացնեննաևզինգրքույկիկամդրանփոխարինոցժամանակավորզորակոչայինտեղամասիկցագրմանվկայականիպատճեններըկամհամապատասխանտեղեկանք
,
6.
մեկլուսանկար /3×4 չափսի
/,
7.
անձնագրիպատճենը
:
Մրցույթինմասնակցելուհամարփաստաթղթերըներկայացնելանձամբ՝անփնագրովկամանձըհաստատողփաստաթղթով: Ներկայացվածփաստաթղթերը, պատճեններըհետչենվերադարձվում
:
Դիմողներըփաստաթղթերըկարողեններկայացնելինչպեսնաևծանոթանալպաշտոնիանձնագրինևհարցաշարին՝նշվածորևէհասցեով, ամենօր, ժամը 10:00-իցմինչև 15:00-ն, բացիշաբաթ, կիրակիօրերից՝
1.ՀՀԱրարատիմարզ, գ. Ղուկասավան՝Ղուկասավանի  համայնքապետարանիաշխատակազմ, հեռախոս՝
0236-6-28-01:
2.
ՀՀԱրարատիմարզպետարան՝ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-իփողոցթիվ 60, 5-րդհարկ, ՏԻևՀԳՄհարցերովվարչություն, հեռախոս՝
0235-2-39-47
Մրցույթըկկայանա 2018 թվականիդեկտեմբերի 4-ին, ժամը 11:00-ին՝ Ղուկասավանի  համայնքապետարանում
:
Դիմումներիընդունմանվերջինժամկետնէ 2018 թվականինոյեմբերի 16-ը
:
Հասցե՝  Արարատիմարզ,Ղուկասավան  համայնքԱրամիփողոցթիվ 29  Հեռ. 0236 6-28-01, ՝  093-88-44-00            Էլ. Փոստ՝ ghukasavan.ararat@mta.gov.am

Էլ. փոստ`ghukasavan.ararat@mta.gov.am, ghukasavan@mail.ru

Բոլորը
Տեսահոլովակ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Արարատի մարզ գ. Ղուկասավան

0236 6-28-01; 093-88-44-00

ghukasavan.ararat@mta.gov.am; ghukasavan@mail.ru

Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2019 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ v2.02
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner